ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A honlap meglátogatásával a Látogató információkhoz juthat a vállalkozás tevékenységére vonatkozóan, valamint a Kapcsolat menüpontban közvetlenül is kapcsolatba léphet velünk. A Látogató a honlapra történő belépéssel, az azon való böngészéssel tudomásul veszi, hogy a honlap látogatásával összefüggésben a jelen Szabályzat irányadó.

Az Adatkezelő az általa rögzített, illetve részére átadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatban rögzített módon kezeli, biztosítja annak a törvényi célnak az elérést, hogy személyes adatával mindenki maga rendelkezzen. Mindezeken túl az Adatkezelő az adatkezelések során gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és külön szabályzatot keretei között kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 
Szolgáltató neve: SOFA Manufaktúra Kft
Székhelye: 1211 Bp., II. Rákóczi F. út 107-115. E épület

E-mail címe: tamas.simon@stafir.hu

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 
Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását. 

ADATKEZELÉS CÉLJAI 
A Látogatónak lehetősége van közvetlenül a honlapon található Kapcsolat menüponton keresztül üzenetet küldeni vállalkozásunk részére. Az üzenetküldés során szükséges, hogy a Látogató megadja a nevét, telefonszámát és e-mail címét, ahova a megkeresésére vonatkozó választ várja, ezen túlmenően a honlap tárolja a Látogató IP címét is. Az üzenetküldés/kapcsolat létesítésekor egyéb személyes adat megadása nem szükséges, amennyiben azonban a Látogató a megkeresése szövegében ilyen adatokat is rögzít, úgy azokat az Adatkezelő a megkereséssel összefüggő adatkezelés során kezeli.

A Kapcsolat funkció használata során megadott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag a megkeresésre vonatkozó válasz megküldése céljából és az ahhoz szükséges mértékben kezeli.

 

A megadott adatokat önkéntes hozzájárulás alapján kezeljük, a hozzájárulás visszavonásáig. 

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt. 
Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveletek esetén, kérjük, írjon egy rövid üzenetet a  tamas.simon@stafir.hu  címre. 
A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

AZ ÉRINTETTEK KÖRE

Az adatkezeléssel érintett felhasználók körét a honlap látogatói képezik, akik a kapcsolati űrlap kitöltésével felveszik a kapcsolatot Társaságunkkal. 


ADATKEZELÉS JOGALAPJAI 
Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, hatályos szövege: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Info tv.), hatályos szövege: 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV 

AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A kapcsolati űrlap kitöltése során önkéntesen megadott adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig vagy – annak hiányában – célhoz kötötten a szükséges ideig tart. Ezt követően az adatok automatikusan törlésre kerülnek az adatkezelő rendszeréből. 

Facebook oldal (név, hozzászólás) – oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig. 
Weboldal karbantartási munkák (pl. biztonsági mentés tárolása) – szerződés fennállásáig. 
A stafir.hu weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat. 
GA látogatottsági statisztika – 26 hónap. 

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
Vállakozásunkban megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen. A számítógépekbe, laptopokba jelszó megadása után lehet belépni, amit vírusírtó szofver is véd. Telefonjainkat ujjlenyomat azonosítással használjuk. A Gmail-be, Facebook-ra kettős azonosítással lépünk be. Weboldalunk esetén is mindent megteszünk azért, hogy illetéktelenek ne törjék fel és SSL titkosítást is alkalmazunk. Céges adatainkat biztonságos NAS szerveren tároljuk. 
A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait. 

ADATFELDOLGOZÓK 
Tárhelyszolgáltatás, e-mailek fogadása és küldése: 
Siteground.com

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a www.stafir.hu weboldal tárolását végzi szerverén, a személyes adatokat a szerver adatbázisában. Hozzáfér a honlap teljes tartalmához és levelezőrendszeréhez. 
Google Analytics: 
Google Inc., Mountain View, California, USA 
(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.) 

AZ ÉRINTETT JOGAI 
Tájékoztatás kéréséhez való jog
Weboldalunk látogatói, ügyfeleink, partnereink jogosultak írásban tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz: 
• adatkezelés céljai 
• az érintett személyes adatok kategóriái 
• adatkezelők, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket, 
• az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai, 
• az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen 
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátjuk. Kérjük a tamas.simon@stafir.hu e-mail címen jelezze ezen igényét. A tájékoztatást a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megküldjük a megadott e-mail címre. 
Adatok helyesbítéséhez való jog 
Weboldalunk látogatói, ügyfeleink, partnereink jogosultak arra, hogy kérésükre helyesbítsük a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése, helyesbítése. Kérjük a tamas.simon@stafir.hu e-mail címen jelezze ezen igényét! A helyesbítést a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről értesítést küldünk a megadott e-mail címre. 
Adatok törléséhez való jog 
Késedelem nélkül köteles vagyunk törölni ügyfeleink, megbízóink, weboldal látogatóink kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha 
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük; 
• a megbízó/ügyfél/látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
• a megbízó/ügyfél/látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
• a személyes adatokat jogellenesen kezeltük; 
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
Kérjük a tamas.simon@stafir.hu e-mail címen jelezd ezen igényét! A törlést a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről értesítést küldünk a megadott e-mail címre. 
Nem kell törölnünk a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Amennyiben ilyen adat törlésére érkezik kérés, megfontoljuk, és írásban közöljük döntésünket. 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Ügyfeleink / megbízóink / weboldal látogatóink jogosultak kérni az adatkezelés korlátozását, ha: 
• vitatják a személyes adatok pontosságát, tisztázásig 
• az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kérik azok felhasználásának korlátozását; 
• már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználóink / ügyfeleink / megbízóink igénylik azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
• a felhasználóink / ügyfeleink / megbízóink tiltakoztak a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 
Kérjük a tamas.simon@stafir.hu e-mail címen jelezd ezen igényedet! 
Adathordozáshoz való jog 
Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, ügyfeleink / megbízóink / a weboldal látogatói jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, általuk rendelkezésünkre bocsátott személyes adataikat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható. 
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
Kérjük a  tamas.simon@stafir.hu e-mail címen jelezze ezen igényét! 
Tiltakozás joga 
Az ügyfeleink / megbízóink tiltakozhatnak a személyes adataik kezelése ellen saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek ügyfeleink / megbízóink érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Kérjük a tamas.simon@stafir.hu e-mail címen jelezze ezen igényét! 

PANASZKEZELÉS 
Személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Amennyiben panasza vagy kérdése van, kérlek, írjon nekünk a tamas.simon@stafir.hu e-mail címre. 
Amennyiben vállalkozásunk az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. 
Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1055 Budapest, Falk M. u. 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu). 


Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. 

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2022. június 14. napján lép hatályba.